Turvallisuuskoulutus työkaluna

Turvallisuuskoulutukset luovat pohjan turvallisen toimintaympäristön kehittämiselle. Koulutettavien mukaan suunniteltu ja toteutettu koulutus tarjoaa oivallisen kanavan kaksisuuntaiselle viestinnälle, joka on vakaa perusta turvallisuuskulttuurin kehittymiselle. Koulutuksessa voidaan ottaa suunnitelmia ja muita dokumentteja paremmin huomioon sekä koulutettavien yksilölliset että koko ryhmän tarpeet. Koulutukselle luo kuitenkin hyvän pohjan toimintaympäristöön laaditut turvallisuusasiakirjat.

Kun koulutuksen kohderyhmä ja toimintaympäristö otetaan huomioon, voidaan yleensä helposti päätellä se koulutus, josta on kaikkein eniten hyötyä. Esimerkiksi uuden pelastussuunnitelman valmistuessa sen jalkautus on hyvä järjestää mahdollisimman nopeasti. Samoin uuden henkilön perehdytys turvallisuuteen on syytä tehdä muun perehdytyksen yhteydessä.

 

Yhteiskunnallisten trendien vaikutus

Yhteiskunnalliset trendit vaikuttavat valittavaan koulutukseen vain vähän. Esimerkiksi aseellisen henkilön kohtaaminen on edelleen huomattavasti epätodennäköisempää, kuin palohälytykseen joutuminen, vaikka uutisotsikoista voisi välillä muuta päätellä. Tärkeämpää on tunnistaa toimintaympäristöön kohdistuvat vaarat ja tehdä koulutussuunnitelma kyseisen kohteen riskienarviointiin perustuen. Uhkaavan henkilön kohtaamiseen on hyvä järjestää koulutus, jos kyseinen riski on toimintaympäristössä korostunut.

 

Koulutusjärjestelyt

Koulutuksen kulku määräytyy koulutettavan aiheen mukaan, mutta joitain yleisluontoisia malleja on annettavissa. Kouluttajan tulee useimmiten olla erityisalaan perehtynyt asiantuntija, mutta myös maallikko voi toimia kouluttajan esimerkiksi turvallisuuskävelyssä, jossa pääpaino on havainnoinnilla ja oivalluksilla. Koulutusmateriaali kannattaa valmistella ja mahdollisuuksien mukaan jakaa etukäteen koulutettaville. Koulutuksen ajankohta ja ohjelma toimitetaan hyvissä ajoin koulutettaville ja varmistetaan koulutukseen osallistuminen. Hyvin rakennettu koulutustilaisuus etenee loogisesti yleisestä spesifiin ja teoriasta käytäntöön. Koulutus päätetään vasta, kun koulutukseen osallistuvat ovat saaneet kysymyksiinsä vastaukset tai kysymyksien nostamat epäkohdat on päätetty korjata. Koulutuksen jälkeen havainnot kirjataan ylös ja koulutuksen yhteenveto lähetetään osallistujille. Tärkeää on lähteä korjaamaan koulutuksen aikana mahdollisesti esiin tulleita epäkohtia. Kun epäkohdat on korjattu, tulee siitä ilmoittaa asianosaisille.

 

Vuosikellon käyttö

Vuosikello on hyvä työkalu koulutuksien hallintaan. Kysy: ”Mitä koulutuksia tulee järjestää toistuvasti esimerkiksi vuosittain, mitä uuden henkilön perehdytykseen liittyen ja mitä olosuhteiden muuttuessa?”. Ohessa esimerkki turvallisuuskoulutusten vuosikellosta:

  • 5 vuotta: tulityökortti, työturvallisuuskortti
  • 3 vuotta: EA1/EA2 ensiaputodistus
  • Vuosittain: poistumisharjoitus, turvallisuuskävely
  • Tarvittaessa: pelastussuunnitelmakoulutus, omatoiminen varautuminen, uuden henkilön perehdytys

 

Koulutuksen asteittainen kehittäminen

Koulutusten toistaminen ja asteittainen kehittäminen mahdollistavat turvallisuuskulttuurin ja omatoimisen varautumisen kehittymisen ja organisaation sisäisten mallien kehittämisen. Klassinen esimerkki turvallisuuskoulutusten asteittaisesta kehittämisestä on poistumisharjoitus. Ensimmäisellä kerralla harjoitus järjestetään koko organisaatiota etukäteen tiedottaen ja kouluttamalla poistumisen syyt ja periaatteet luennolla. Toisella kerralla harjoituksesta ei välttämättä tiedoteta etukäteen ja kolmannella kerralla harjoitusta vaikeutetaan mahdollisesti kuvaamalla jokin poistumisreitti estyneeksi. Kun kaikkiin näihin yhdistetään koulutuksen päätteeksi harjoituksen läpikäynti, niin oikean vaaratilannetoiminnan todennäköisyys lisääntyy.

 

Kiinteistöturvallisuus on yrityksemme ydinosaamista. Ota meihin yhteyttä - kerromme aiheesta mielellämme lisää ja räätälöimme tarpeidenne mukaisen tarjouksen asiantuntijapalveluistamme.

Lataa myös kiinteistöturvallisuudesta laatimamme ilmainen E-kirja:

Tilaa E-kirja

Plan Brothers on suomalainen turvallisuus- ja kiinteistöalan yritys, joka tarjoaa helppokäyttöisiä verkko- ja mobiilityökaluja pelastussuunnitteluun, laatuauditointiin ja poikkeamaraportointiin. Lisätietoja osoitteesta pelastussuunnitelma.fi ja planbrothers.io.

Related posts

Pelastussuunnitelma - Yleisimmät kysymykset

Kokosimme yhteen yleisimmät kysymykset koskien pelastussuunnitelmaa.

Pelastussuunnitelma
5 min read

Mitä Tuska-festivaali opettaa turvallisuusjohtamisesta?

Tuska (Open Air Metal Festival) on vuosittain järjestettävä ulkoilmatapahtuma, joka kokoaa yhteen...

Turvallisuus
4 min read

Vaarojen tunnistuksen perusteet

Vaarojen tunnistaminen tarkoittaa toimintaympäristön, oman toiminnan, luonnon sekä inhimillisten...

Varautuminen
3 min read

Involve your stakeholders to report

At Falcony, we create solutions that multiply the amount of observations and enable our customers to gain greater understanding of what’s going on in their organisations, areas of responsibility and processes.